Behandelaanbod

 

DSCF3099-1                 Individuele psychotherapie

                 Kortdurende psychotherapie

                 EMDR

                 Ouderbegeleiding

                 Supervisie

             

               Leertherapie                                                                                     

               Psychoanalyse

Samenwerking

Indicaties en behandelingen worden geanonimiseerd besproken in intervisie en multidisciplinair werkoverleg. Daarnaast maak ik deel uit van een netwerk voor overleg en verwijzing, en wanneer medebehandelaars bij de behandeling nodig zijn. Te denken valt aan farmacotherapie en behandelingen waarbij tegelijk ouders en kind / adolescent betrokken zijn.

Voor regionale samenwerking ben ik aangesloten bij de Vrijgevestigde Psychologen en Psychotherapeuten Eemland (VPPE) en de Psychoanalytische Kring Midden-Nederland (PKMN).

Werkwijze en klachten

Als professional houd ik me aan de beroepscode zoals die voorgeschreven is in de Wet Geneeskundige Behandelovereenkomst (WGBO), de eisen die gesteld zijn in het register Beroepen Individuele Gezondheidszorg (BIG) en de voorschriften zoals gesteld in de reglementen van de diverse vakverenigingen waarbij ik ben aangesloten.

Het ligt voor de hand om in voorkomend geval uw opmerkingen, ongenoegens of klachten in eerste instantie met mij te bespreken.

Mocht dit voor u onvoldoende tegemoet komen aan uw klacht, dan kan u zich wenden tot de klachtencommissie van de beroepsverenigingen waarvan ik lid ben.

Dat zijn de Klachtprocedure van het Nederlands Instituut voor Psychologen (NIP) of de Klachtenregeling van de Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie (NVP).

Het goedgekeurde Kwaliteitsstatuut (Kwaliteitsstatuut) is in de praktijk beschikbaar.